REGULAMIN KONKURSU

WARSAW NEGOTIATION NIGHT

 

§1

Informacje wstępne

1. Niniejszy regulamin konkursu Warsaw Negotiation Night, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa oraz oceniania podczas trwania turnieju Warsaw Negotiation Night, zwanym dalej „Turniejem”

2. Organizatorem turnieju jest Studenckie Koło Naukowe Negocjator, działające przy Szkole Głównej Naukowej w Warszawie, zwany dalej „Organizatorem”

3. Konkurs finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Studentów SGH oraz ze środków pozyskanych od partnerów i sponsorów

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu turnieju do momentu rozpoczęcia się 3. etapu turnieju.

 

§2

Etapy Turnieju

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Test internetowy z pytaniami jednokrotnego oraz pytaniami z otwartymi odpowiedziami wyboru o tematyce sztuki negocjacyjnej. 

2. Case negocjacyjny, do którego dopuszczonych zostanie 40 drużyn z najlepszymi wynikami z Etapu 1.

3. Finał – giełda negocjacyjna,  w której udział weźmie 16 najlepszych drużyn wyłonionych w etapie 2.

 

§3

Formularz zgłoszeniowy

1.      Formularz zgłoszeniowy składa się z danych dotyczących Uczestników Turnieju, wraz z nazwą drużyny oraz z testu wiedzy o negocjacjach

2.      Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony w internecie, na oficjalnej stronie Turnieju

3.      Wysłanie formularza oznacza zgłoszenie drużyny do turnieju

4.      Formularz należy wysłać internetowo do Organizatora w wyznaczonym terminie

5.      O terminie na wysłanie formularza Organizator poinformuje na stronie internetowej Turnieju

6.      Niewysłanie formularza w wyznaczonym terminie oznacza brak możliwości wzięcia udziału w Turnieju

 

Test

1.     Test zostanie udostępniony w internecie, na oficjalnej stronie Turnieju

2.      Ocena formularza zależy od ilości poprawnych odpowiedzi w teście

3.      Do następnego etapu zaproszone zostaną drużyny z najlepszymi wynikami w teście

4.      Formularz należy wysłać internetowo do Organizatora w wyznaczonym terminie

5,      O terminie na wysłanie formularza Organizator poinformuje na stronie internetowej Turnieju

6.    Test składa się z 30 pytań zamkniętych z jedną możliwą odpowiedzią oraz 5 pytań otwartych przeznaczonych na dłuższą wypowiedź.

7.      Pytania zamknięte warte są 1 punkt, a pytania otwarte 5 pkt.

8.     Treść pytań otwartych oceniani jest przez osoby odpowiedzialne za ułożenie pytań.

§4

Case negocjacyjny

1. Praca nad casem negocjacyjnym będzie odbywać się na podstawie scenariusza przygotowanego przez Organizatora

2.  Scenariusze zostaną udostępnione drużynom zakwalifikowanym do drugiego etapu Turnieju

3.  Zadaniem drużyn biorących udział w drugim etapie Turnieju będzie przygotowanie (w formie opisu, prezentacji lub filmu) strategii negocjacyjnej. Drużyny będą musiały przedstawić swoją strategię na negocjacje oraz przedstawić sposób w jaki będą prowadzić negocjacje

4. Case negocjacyjny będzie oceniany zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami

  • Aspekt merytoryczny 60% oceny punktowej

  • Aspekt kreatywności 30% oceny punktowej

  • Aspekt estetyki 10% oceny punktowej.

5. Opis, prezentację lub film należy wysłać w wyznaczonym terminie, ogłoszonym przez Organizatora na stronie internetowej

6. Nieprzesłanie prezentacji, opisu lub filmu w wyznaczonym terminie oznacza dyskwalifikację z Turnieju

 

§5

Finał

1. W finale rywalizować będzie 16 drużyn, które uzyskają najlepsze wyniki w drugim etapie

2. Finał będzie odbywał się na podstawie przygotowanych przez Organizatora scenariuszy

3. Finał polegać będzie na grze negocjacyjnej, podczas której drużyny będą wymieniać się posiadanymi przez siebie aktywami

4. Uczestnicy oceniani na podstawie punktacji ujętej w scenariuszu oraz na podstawie oceny obecnych na finale ekspertów

5. Drużyna z najwyższą ilością punktów zwycięża w finale

6. Zwycięzca finału jest jednocześnie zwycięzcą całego Turnieju

7. Nagroda pieniężna przeznaczona dla trzech zespołów z najwyższą punktacją otrzymaną w finale sponsorowana jest przez ConQuest Consulting.

 

​a) Zwycięzca finału otrzymuje 2000 PLN

b) Drugie miejsce otrzyma 1000 PLN

c) Trzecie miejsce otrzyma 500 PLN

 

§6

Uczestnicy Turnieju

1.      Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których program edukacji kończy się egzaminem maturalnym

2.      Uczestnictwo w Turnieju jest dobrowolne i nieodpłatne

3.      Turniej ma charakter drużynowy. Zespół składa się z dwóch osób

4.      Uczestnik zobowiązany jest do:

a)      Zapoznania się z regulaminem Turnieju oraz jego przestrzegania

b)      Przestrzegania wszelkich instrukcji Organizatora, nadzorującego przebieg rywalizacji na każdym etapie

c)      Podania podczas zgłoszenia prawdziwych danych osobowych

d)      Informowania Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach podczas przebiegu Turnieju

§7

Zadania organizatora

1.      Organizator zobowiązuje się do:

a)      Przestrzegania regulaminu Turnieju

b)      Zapewnienia środków finansowych, logistyki i miejsca, w którym rozegrany zostanie finał Turnieju

c)      Sprawowania nadzoru nad należytym i sprawiedliwym przebieganiu zawodów

d)      Prowadzenia działań promocyjnych Turnieju

e)      Dbanie o należytą komunikację z Uczestnikami

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do drużyny, która złamie postanowienia tego regulaminu

 

§8

Przetwarzanie danych osobowych

1. Każdy uczestnik, którego dane widnieją na formularzu zgłoszeniowym zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania

2. Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest wyrażenie zgody Uczestnika (w przypadku uczestników pełnoletnich) lub opiekuna prawnego Uczestnika (w przypadku uczestników niepełnoletnich) zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora i jego partnerów. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

a)      Administratorem danych osobowych jest Studenckie Koło Naukowe Negocjator, działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

b)      Dane osobowe będą przetwarzane tylko w przypadku dokumentacji Turnieju, ogłaszania wyników kolejnych etapów oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika

c)      Dane mogą zostać przekazane innym podmiotom tylko w przypadkach opisanych w §8 punkcie 2 podpunkcie b niniejszego Regulaminu

d)      Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak jest również warunkiem przystąpienia do Turnieju

e)      Ma prawo do dostępu do danych i poprawienie ich

3.      Przystąpienie uczestnika do Turnieju wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach informacyjnych lub promocyjnych i rozpowszechniania go.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach WNN jest Studenckie Koło Naukowe Negocjator przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania konkursu, opublikowania wyników poszczególnych etapów eliminacji konkursu (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej konkursu) oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości. 

 

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania zawodów HSBC, opublikowania wyników zawodów poszczególnych etapów eliminacji HSBC (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej HSBC), dla celów niezbędnej sprawozdawczości. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w WNN.

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania poprzez kontakt pod adresem warsawnegotiationnight@gmail.com

9. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.